หลักสูตร Sociology

หลักสูตร Sociology ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อสังคมวิทยา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Sociology หรือสังคมวิทยาจะสอนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสังคม การพัฒนา องค์กร และสถาบันต่าง ๆ โดยสังคมวิทยามีการใช้หลักการวิจัยเควบคู่กับการคิดเชิงวิพากษ์ ในการพัฒนาชุดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสังคมของมนุษย์ โครงสร้าง และหน้าที่ของสังคม โดยนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะในการคิดเชิงตรรกะ การประเมินเชิงวิพากษ์ การต่อรอง และการแก้ปัญหา การเข้าใจในเนื้อหา และการแสดงออก นอกจากนี้วิชาที่จะได้เรียนนั้นก็ยังมาจากผลงานของ Karl Marx, Max Weber และ Emile Durkheim ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และนโยบายสังคม เป็นต้น

อาชีพด้าน Sociology

นักเรียนที่จบการศึกษาด้านสังคมวิทยาจะได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับสื่อ หน่วยงานรัฐท้องถิ่น การวิจัย การจัดการ การให้คำปรึกษาชุมชน การศึกษา การวิเคราะห์นโยบาย วิชาการ ครู องค์กรพัฒนาเอกชน และงานที่ปรึกษาสาธารณะ เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Sociology

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยนักเรียนต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5 / มีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 32 คะแนน

เรียนต่อสังคมวิทยา ที่สหรัฐอเมริกา

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อหลักสูตร Sociology ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถขอรับคำปรึกษาได้ ฟรีกับพี่ ๆ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia