หลักสูตร Biotechnology ในสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Biotechnology ในสหรัฐอเมริกา

เรียนต่อคอร์ส Biotechnology ในสหรัฐอเมริกา

นักเรียนที่เรียนต่อด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสหรัฐอเมริกา จะได้เรียนรู้ถึงการควบคุมและการจัดการระบบชีวภาพเพื่อการผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ยาปฏิชีวนะ สารเคมีทางอุตสาหกรรม และพืชดัดแปลงพันธุกรรม เป็นต้น

โดยหลักสูตรจะครอบคลุมวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการ เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เคมีชีวภาพ การคิดค้นตัวยา อณูชีววิทยา ชีววิทยาของเซลล์ โปรตีนและเอนไซม์ ยีนและจีโนมิกส์ โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน ภูมิคุ้มกันวิทยา และวิศวกรรมชีวเคมี ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพหลายหลักสูตร ยังเปิดโอกาสในนักเรียนได้ฝึกงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

อาชีพเกี่ยวกับ Biotechnology 

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จะได้มีโอกาสทำงานหลากหลายสาขา เช่น อณูชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวเคมี การค้นคว้ายา ภูมิคุ้มกันวิทยา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ด้านอื่น ๆ 

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Biotechnology

นักเรียนจะต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS รวมขั้นต่ำคือ 6.5 ซึ่งในแต่ละพาร์ทจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0
มีคะแนน International Baccalaureate 32 - 35 คะแนน และนักเรียนที่สมัครเรียนสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จะต้องผ่านการเรียนวิชาเคมี ร่วมกับวิชาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

เรียนต่อ Biotechnology ในสหรัฐอเมริกา

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อด้าน Biotechnology ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-USA ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

"SI-USA ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ"

Olivia Business and Management

Olivia